1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki (cookies) s? plikami tekstowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika serwisu. Przeznaczone s? do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawieraj? nazw? strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urz?dzeniu ko?cowym.
  3. Operator serwisu jolantagromek.com jest podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym swojego u?ytkownika pliki cookies oraz maj?cym do nich dost?p.
  4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i sta?e. Pliki sesyjne s? tymczasowe, przechowuje si? je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wej?cie na inn? stron?, wylogowanie lub wy??czenie przegl?darki). Pliki sta?e przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika do czasu ich usuni?cia przez u?ytkownika lub przez czas wynikaj?cy z ich ustawie?.
  2. U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili dokona? zmiany ustawie? swojej przegl?darki, aby zablokowa? obs?ug? plików (cookies) lub ka?dorazowo uzyskiwa? informacje o ich umieszczeniu w swoim urz?dzeniu. Inne dost?pne opcje mo?na sprawdzi? w ustawieniach swojej przegl?darki internetowej. Nale?y pami?ta?, ?e wi?kszo?? przegl?darek domy?lnie jest ustawione na akceptacj? zapisu plików (cookies) w urz?dzeniu ko?cowym.
  3. Operator Serwisu informuje, ?e zmiany ustawie? w przegl?darce internetowej u?ytkownika mog? ograniczy? dost?p do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
  4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika) mog? by? udost?pnione jego partnerom oraz wspó?pracuj?cym z nim reklamodawc?.
  5. Informacje dotycz?ce ustawie? przegl?darek internetowych dost?pne s? w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
  6. Bardziej szczegó?owe informacje na temat plików (cookies) dost?pne s? na stronie ciasteczka.org.pl

?ród?o: ciasteczka.org.pl